ஆயக்கலைகள்

0

ஆயக்கலைகள் அறுபத்து நான்கினைப் பற்றியும் அவற்றின் பொருள் பற்றியும் நமது ஓம் நமசிவாய குழுவின் மூலம் சிறு குறிப்புகள் :
இந்த ஆயக்கலை 64 - ன் அதிபதி கலைமகள் சரஸ்வதி தேவி. கலைமகளின் பூரண நல்லாசி இருந்தால் மட்டுமே இந்த கலைகளை கற்க இயலும். அவை

1. அக்கர இலக்கணம் – எழுத்திலக்கணம்

2. லிகிதம் (இலிகிதம்) – எழுத்தாற்றல்

3. கணிதம் – கணிதவியல்

4. வேதம் – மறை நூல்

5. புராணம் – தொன்மம்

6. வியாகரணம் –இலக்கணவியல்

7. நீதி சாஸ்திரம் – நய நூல்

8. சோதிடம் – கனியக் கலை

9. தரும சாஸ்திரம் – அறத்துப் பால்

10. யோகம் – ஓகக் கலை

11. மந்திரம் – மந்திரக் கலை

12. சகுனம் – நிமித்தக் கலை

13. சிற்பம் – கம்மியக் கலை

14. வைத்தியம் – மருத்தவக் கலை

15. உருவ சாஸ்திரம் – உறுப்பமைவு

16. இதிகாசம் – மறவனப்பு

17. காவியம் – வனப்பு

18. அலங்காரம் – அணி இயல்

19. மதுர பாடனம் – இனிது மொழிதல்

20. நாடகம் – நாடகக் கலை

21. நிருத்தம் – ஆடற் கலை

22. சத்த பிரமம் – ஒலிநுட்ப அறிவு

23. வீணை – யாழ் இயல்

24. வேனு – குழலிசை

25. மிருதங்கம் – மத்தள நூல்

26. தாளம் – தாள இயல்

27. அகத்திர பரீட்சை – வில்லாற்றல்

28. கனக பரீட்சை  – பொன் நோட்டம்

29. இரத பரீட்சை – தேர் பயிற்சி

30. கஜ பரீட்சை – யானையேற்றம்

31. அசுவ பரீட்சை - குதிரையேற்றம்

32. இரத்தின பரீட்சை – மணி நோட்டம்

33. பூ பரீட்சை – மண்ணியல்

34. சங்கிராம இலக்கணம் – போர்ப் பயிற்சி

35. மல்யுத்தம் – கைகலப்பு

36. ஆகர்ஷணம் – கவிர்ச்சியல்

37. உச்சாடணம் – ஓட்டுகை

38. வித்துவேஷணம் – நட்பு பிரிக்கை

39. மதன சாஸ்திரம் – மயக்குக் கலை

40. மோகனம் – புணருங்கலை (காம சாஸ்திரம்)

41. வசீகரணம் – வசியக் கலை

42. இரசவாதம் – இதளியக் கலை

43. காந்தர்வ விவாதம் – இன்னிசைப் பயிற்சி

44. பைபீல வாதம் – பிறவுயிர் மொழி

45. தாது வாதம் – நாடிப் பயிற்சி

46. கொளுத்துக வாதம் – மகிழுறுத்தம்

47. காருடம் – கலுழம்

48. நட்டம் – இழப்பறிகை

49. முட்டி – மறைத்ததையறிதல்

50. ஆகாய பிரவேஷம் – வான் புகுதல்

51. ஆகாய கமனம் – வான் செல்கை

52. பரகாயப் பிரவேசம் – கூடுவிட்டு கூடு பாய்தல்

53. அதிரிச்யம் – தன்னறு கரத்தல்

54. இந்திர ஜாலம் – மாயம்

55. மகேந்திர ஜாலம் – பெரு மாயம்

56. அக்னி ஸ்தம்பம் – அழற் கட்டு

57. ஜல ஸ்தம்பம் -  நீர்க் கட்டு

58. வாயு ஸ்தம்பம் – வளிக் கட்டு

59. திட்டி ஸ்தம்பம் – கண் கட்டு

60. வாக்கு ஸ்தம்பம் – நாவுக் கட்டு

61. சுக்கில ஸ்தம்பம் – விந்துக் கட்டு

62. கன்ன ஸ்தம்பம் – புதையற் கட்டு

63. கட்க ஸ்தம்பம் – வாட் கட்டு

64. அவத்தை பிரயோகம் – சூனியம்


ஓம் நமசிவாய
Tags :

aayakalai , aayakalaigal , ayakalai , aayalala

Post a Comment

0 Comments
Post a Comment (0)
To Top