பிரதோஷ காலத்தில் போற்ற வேண்டிய ஸ்தோத்திரம்

0

பிரதோஷ காலத்தில் போற்ற வேண்டிய ஸ்தோத்திரம் மற்றும் பிரதோஷ 

ஸ்தோத்திர அஷ்டகம் பற்றி நமது ஓம் நமசிவாய குழுவில் சிறு பதிவு :


ஸ்ரீ பிரதோஷ ஸ்தோத்திரம்


ஸ்ரீ கணேசாய நம:

ஜய தேவ ஜகன்னாத ஜய சங்கர சாச்வத |
ஜய ஸர்வ ஸுராத்யக்ஷ ஜய ஸர்வ ஸுரார்ச்சித ||
ஜய ஸர்வ குணாதீத ஜய ஸர்வ வரப்ரத |
ஜய நித்ய நிராதார ஜய விச்வம்பராக்ய ||

ஜய விச்வ ஏக வந்த்யேச ஜய நாகேந்த்ர பூஷண |
ஜய கெளரிபதே சம்போ ஜய சந்த்ர அர்த்த சேகர ||
ஜய கோட்யர்க ஸங்காச ஜய ஆனந்த குணாச்ரய |
ஜய பத்ர விரூபாக்ஷ ஜயாசிந்த்ய நிரஞ்சன ||

ஜய நாத க்ருபாஸிந்தோ ஜய பக்தார்த்தி பஞ்சன |
ஜய துஸ்தர ஸம்ஸார ஸாகர உத்தாரண ப்ரபோ ||
ப்ரஸீத மே மஹாதேவ ஸம்ஸாரார்தஸ்ய ஸ்வித்யத: |
ஸர்வ பாப க்ஷயம் க்ருத்வா ரக்ஷ மாம் பரமேஸ்வர ||

மஹா தாரித்ர்யமக்நஸ்ய மஹாபாப ஹதஸ்ய ச |
மஹா சோக நிவிஷ்டஸ்ய மஹா ரோகாதுரஸ்ய ச ||
ருணபாரபரிதஸ்ய தஹ்ய மாநஸ்ய கர்மபி : |
க்ரஹை: ப்ரபீஜமாநஸ்ய ப்ரஸீத மம சங்கர ||

தரித்ர: ப்ரார்த்தயேத்தவம் ப்ரதோஷே கிரிஜாபதிம் |
அர்த்தாடோ வாத ராஜா வா ப்ரார்த்தயேத்தேவம் ஈச்வரம் ||
தீர்க்கமாயு: ஸதாரோக்யம் கோசவ்ருத்திர் பலோன்னதி : |
மமாஸ்து நித்யம் ஆனந்த: ப்ரஸாதாத்தவ சங்கரம் ||

சத்ரவ: ஸம்க்ஷயம் யாந்து ப்ரஸீதந்து மம ப்ரஜாபத : |
துர்பிக்ஷமரி ஸந்தாபா: சமம் யாந்து மஹீதலே ||
ஸர்வ ஸஸ்ய ஸம்ருத்திஸ்ச பூயாத்ஸுகமயா திச: |
ஏவம் ஆராதயேத்தவம் பூஜாந்தே கிரிஜாபதிம் ||

ப்ராஹ்மணான் போஜயேத் பஸ்சாத் தக்ஷிணாபிஸ்ச பூஜயேத் |
ஸர்வ பாப க்ஷயகரி ஸர்வ ரோக நிவாரணி ||
சிவபூஜா மயாக்யாதா ஸர்வாபீஷ்ட பலப்ரதா ||

ஸ்ரீ பிரதோஷ ஸ்தோத்ர அஷ்டகம்

ஸ்ரீ கணேசாய நம: |

ஸத்யம் ப்ரவீமி பரலோக ஹிதம் ப்ரவீமி
ஸாரம் ப்ரவீம் உபநிஷத் த்ருதயம் ப்ரவீமி |
ஸம்ஸார முல்பணம ஸாரமவாப்ய ஜந்தோ:
ஸாரோயம் ஈச்வர பதாம் ப்ருஹஸ்ய ஸேவா ||

யே நார்ச்சயந்தி கிரீசம் ஸமயே ப்ரதோஷே
யே நார்ச்சிதம் சிவமபி ப்ரணமந்தி சான்யே |
ஏதத்கதாம் ச்ருதிபுடைர்ந பிபந்தி மூடாஸ்தே
ஜன்மஜன்மஸ பவந்தி நரா தரித்ரா :||

யே வை ப்ரதோஷ ஸமயே பரமேஸ்வரஸ்ய
கர்விந்த்ய நந்ய மனஸோங்கிரி ஸரோஜ பூஜாம் |
நித்யம் ப்ரவிருத்த தனதான்ய கலத்ரபுத்ர ஸெளபாக்ய
ஸம்பததி காஸ்த இஹைவ லோகே ||

கைலாஸசைல புவனே த்ரி ஜகஜ்ஜனித்ரிம் கௌரீம்
நிவேச்ய கனகா சிதரத்ன பீடே |
ந்ருத்யம் விதாதுமபி வாஞ்சதி சூலபாணௌ
தேவா:
ப்ரதோஷ ஸமயே நு பஜந்தி ஸர்வே ||

வாக்தேவீ த்ருத வல்லகீ சதமகோ வேணும் ததத் பத்மஜ
ஸ்தாலோன்னித் கரோ ரமா பகவதீ கேய ப்ரயோகாந்விதா |
விஷ்ணு: ஸாந்த்ர ம்ருதங்க வாதநபடுர்தேவா: ஸமந்தாத்ஸ்திதா :
ஸேவந்தே தமநு ப்ரதோஷ ஸமயே தேவம் ம்ருடாநிபதிம் ||

கந்தர்வ யக்ஷ பதகோரக ஸித்த ஸாத்ய வித்யாதரா ரவராப்ஸரஸாம் கணாஞ்ச |
யேன்யே த்ரிலோக நிலயா ஸஹபூதவர்கா: ப்ராப்தே பரதோஷ ஸமயே ஹரபார்ச்வ ஸம்ஸ்தா : ||

அத: ப்ரதோஷே சிவ ஏக ஏவ பூஜ்யோத நான்யே ஹரி பத்மஜாத்தா: |
தஸ்மிந் மஹேசே விதிநேஜ்யமாநே ஸர்வே பரஸீதந்தி ஸராதிநாதா: ||

ஏஷ தே தநய: பூர்வஜன்மநி ப்ராஹ்மணோத்தம: |
ப்ரதி க்ரஹைர்வயோ நிந்யே ந தாநாத்தை: ஸகர்மபி : ||

அதோ தாரித்ரய மாபந்ந: புத்ரஸ்தே த்விஜபாமிநி |
தத்தோஷ பரிஹாரார்த்தம் சரணாம் யாது சங்கரம் ||

திருச்சிற்றம்பலம் !

இது ஸ்காந்த புராணத்திலிருந்து பெறப்பட்டது.

தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி !
எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி

ஓம் நமசிவாய
Tags :

prathosa mandram , prathosam , pradhosam , prathosa boojai

Post a Comment

0 Comments
Post a Comment (0)
To Top