ஹர ஹர சிவனே அருணாசலனே

0

ஹர ஹர சிவனே அருணாசலனேNama Sivaya Nama Sivaya Om Nama Sivaya Lyrics in Tamil:


Female Chorus:

நம சிவாய நம சிவாய ஓம் நம சிவாய
நம சிவாய நம சிவாய ஓம் நம சிவாய

Female Chorus:

நம சிவாய நம சிவாய ஓம் நம சிவாய
நம சிவாய நம சிவாய ஓம் நம சிவாய

Male:

ஹர ஹர சிவனே அருணாசலனே அண்ணாமலையே போற்றி
சிவா ஓம் நம சிவாய
சிவா சிவா ஹரனே சொனாச்சலனே அண்ணாமலையே போற்றி
ஹர ஓம் நம சிவாய

Female Chorus:

அனலே நமசிவாயம் , அழலே நமசிவாயம்
கனலே நமசிவாயம் , காற்றே நமசிவாயம்

Male:

புலியின் தோலை இடையில் அணிந்த புனித கடலே போற்றி
சிவா ஓம் நம சிவாய
கலியின் தீமை யாவும் நீக்கும் , கருணை கடலே போற்றி
ஹர ஓம் நம சிவாய

Female Chorus:

புனலே நமசிவாயம் , பொருளே நமசிவாயம்
புகழே நமசிவாயம் , புனிதம் நமசிவாயம்

Male:

நம சிவாய நம சிவாய ஓம் நம சிவாய
நம சிவாய நம சிவாய ஓம் நம சிவாய

————————–

Female Chorus:

நம சிவாய நம சிவாய ஓம் நம சிவாய
நம சிவாய நம சிவாய ஓம் நம சிவாய

Male:

சிவனார் கங்கை கரையில் அமர்ந்த சீதள ஒளியே போற்றி
சிவ ஓம் நம சிவாய
தவமே செய்யும் தபோவனத்தில் , ஜ்யோதி லிங்கனே போற்றி
ஹர ஓம் நம சிவாய

Female Chorus:

வேதம் நமசிவாயம் , நாதம் நமசிவாயம்
பூதம் நமசிவாயம் , போதம் நமசிவாயம்

Male:

மனிபுரகமாய் சூட்சமம் காட்டும் அருணாசலனே போற்றி
சிவா ஓம் நம சிவாய
மங்கள சிவனாய் தங்கிடும் வடிவே, செங்கனல் வண்ணா போற்றி
ஹர ஓம் நம சிவாய

Female Chorus:

அன்பே நமசிவாயம் , அணியே நமசிவாயம்
பண்பே நமசிவாயம் , பரிவே நமசிவாயம்

Male:

நம சிவாய நம சிவாய ஓம் நம சிவாய
நம சிவாய நம சிவாய ஓம் நம சிவாய

————————–

Female Chorus:

நம சிவாய நம சிவாய ஓம் நம சிவாய
நம சிவாய நம சிவாய ஓம் நம சிவாய

Male:

நினைத்த உடனே முக்தியை தந்திடும் அண்ணாமலையே போற்றி
சிவா ஓம் நம சிவாய
நிம்மதி வாழ்வினில் நித்தமும் தந்திட சந்நிதி கொண்டாய் போற்றி
ஹர ஓம் நம சிவாய

Female Chorus:

அருளே நமசிவாயம் , அழகே நமசிவாயம்
இருளே நமசிவாயம் , இனிமை நமசிவாயம்

Male:

சித்தர் பூமியாய் சிவாலயம் காட்டும் அண்ணாமலையே போற்றி
சிவா ஓம் நம சிவாய
பக்தர் நெஞ்சினை சிவமயம் ஆக்கும் சிவபெருமானே போற்றி
ஹர ஓம் நம சிவாய

Female Chorus:

உருவே நமசிவாயம் , உயிரே நமசிவாயம்
அருவே நமசிவாயம் , அகிலம் நமசிவாயம்

Male:

நம சிவாய நம சிவாய ஓம் நம சிவாய
நம சிவாய நம சிவாய ஓம் நம சிவாய

————————–

Female Chorus:

நம சிவாய நம சிவாய ஓம் நம சிவாய
நம சிவாய நம சிவாய ஓம் நம சிவாய

Male:

அன்னை உமைக்கு இடமாய் உடலில் ஆலயம் தந்தாய் போற்றி
சிவா ஓம் நம சிவாய
சொன்ன வண்ணமே செய்யும் நாதனே சொனாச்சலனே போற்றி
ஹர ஓம் நம சிவாய

Female Chorus:

ஆதியும் நமசிவாயம் , அந்தமும் நமசிவாயம்
ஜ்யோதியும் நமசிவாயம் , சுந்தரம் நமசிவாயம்

Male:

சூரியன் சந்திரன் அஷ்ட வசுக்கள் தொழுதிடும் நாதா போற்றி
சிவா ஓம் நம சிவாய
சுந்தரி உன்னமுளையுடன் திகழும் அண்ணாமலையே போற்றி
ஹர ஓம் நம சிவாய

Female Chorus:

சம்புவும் நமசிவாயம் , சத்குரு நமசிவாயம்
அம்பிகை நமசிவாயம் , ஆகமம் நமசிவாயம்

Male:

நம சிவாய நம சிவாய ஓம் நம சிவாய
நம சிவாய நம சிவாய ஓம் நம சிவாய

————————–

Female Chorus:

நம சிவாய நம சிவாய ஓம் நம சிவாய
நம சிவாய நம சிவாய ஓம் நம சிவாய

Male:

எட்டா நிலையில் நெட்டை எழுந்த ஏக லிங்கனே போற்றி
சிவா ஓம் நம சிவாய
பட்ரா இருந்து பற்றும் எவர்க்கும் பாதை காட்டுவாய் போற்றி
ஹர ஓம் நம சிவாய

Female Chorus:

கதிரும் நமசிவாயம் , சுடரும் நமசிவாயம்
உதிரும் நமசிவாயம் , புவனம் நமசிவாயம்

Male:

ஜ்யோதி பிழம்பின் சுடரில் கனிந்த அண்ணாமலையே போற்றி
சிவா ஓம் நம சிவாய
ஆதி பிழம்பில் ஆலயம் கொண்ட அடி அண்ணாமலை போற்றி
ஹர ஓம் நம சிவாய

Female Chorus:

குளிரே நமசிவாயம் , முகிலும் நமசிவாயம்
கனியும் நமசிவாயம் , பருவம் நமசிவாயம்

Male:

நம சிவாய நம சிவாய ஓம் நம சிவாய
நம சிவாய நம சிவாய ஓம் நம சிவாய

————————–

Female Chorus:

நம சிவாய நம சிவாய ஓம் நம சிவாய
நம சிவாய நம சிவாய ஓம் நம சிவாய

Male:

குமரகுருவான குகனே பணிந்த குருலிங்கேச போற்றி
சிவா ஓம் நம சிவாய
இமையமலை மீதி வாசம் புரியும் அமரோர் அரசே போற்றி
ஹர ஓம் நம சிவாய

Female Chorus:

மண்ணும் நமசிவாயம் , மரமும் நமசிவாயம்
விண்ணும் நமசிவாயம் , விளைவும் நமசிவாயம்

Male:

மனிமையம் ஆகிய மந்திர மலையில் சுந்தரம் ஆணை போற்றி
சிவா ஓம் நம சிவாய
அணியபாரணம் பல வகை சூடும் அருணாசலனே போற்றி
ஹர ஓம் நம சிவாய

Female Chorus:

மலையே நமசிவாயம் , மலரே நமசிவாயம்
சிலையே நமசிவாயம் , சிகரம் நமசிவாயம்

Male:

நம சிவாய நம சிவாய ஓம் நம சிவாய
நம சிவாய நம சிவாய ஓம் நம சிவாய

————————–

Female Chorus:

நம சிவாய நம சிவாய ஓம் நம சிவாய
நம சிவாய நம சிவாய ஓம் நம சிவாய

Male:

கம்பத்திளையான் குகனை கண்ணில் படைத்த சிவனே போற்றி
சிவா ஓம் நம சிவாய
நம்பிய நெஞ்சில் நலமே அளிக்கும் நாதாபாரனா போற்றி
ஹர ஓம் நம சிவாய

Female Chorus:

திருவே நமசிவாயம் , தெளிவே நமசிவாயம்
கருவே நமசிவாயம் , கனிவே நமசிவாயம்

Male:

அருணை நகரசிகரம் விரிந்த அக்னி லிங்கனே போற்றி
சிவா ஓம் நம சிவாய
கருணையை வேண்டி காலடி பணிந்து சரணம் செய்தோம் போற்றி
ஹர ஓம் நம சிவாய

Female Chorus:

பெண்ணும் நமசிவாயம் , ஆணும் நமசிவாயம்
எண்ணம் நமசிவாயம் , ஏகம் நமசிவாயம்

Male:

நம சிவாய நம சிவாய ஓம் நம சிவாய
நம சிவாய நம சிவாய ஓம் நம சிவாய

————————–

Female Chorus:

நம சிவாய நம சிவாய ஓம் நம சிவாய
நம சிவாய நம சிவாய ஓம் நம சிவாய

Male:

மூன்று மூர்த்திகளின் வடிவாய் எழுந்த முக்கண் அரசே போற்றி
சிவா ஓம் நம சிவாய
தோன்றி வளர்ந்து துலங்கிடும் கதிரே சூலனாதனே போற்றி
ஹர ஓம் நம சிவாய

Female Chorus:

ஒளியே நமசிவாயம் , உணர்வே நமசிவாயம்
வெளியே நமசிவாயம் , இசையே நமசிவாயம்

Male:

மௌன வடிவாகி மோகனம் காட்டும் மூர்த்தி லிங்கனே போற்றி
சிவா ஓம் நம சிவாய
ஞானம் வழங்கி நற்கதி அருளும் நந்தி வாகன போற்றி
ஹர ஓம் நம சிவாய

Female Chorus:

ராகம் நமசிவாயம் , ரகசியம் நமசிவாயம்
யோகம் நமசிவாயம் , யாகம் நமசிவாயம்

Male:

நம சிவாய நம சிவாய ஓம் நம சிவாய
நம சிவாய நம சிவாய ஓம் நம சிவாய

————————–

Female Chorus:

நம சிவாய நம சிவாய ஓம் நம சிவாய
நம சிவாய நம சிவாய ஓம் நம சிவாய

Male:

அர்தனாரியாய் வித்தகம் செய்யும் அருணாசலனே போற்றி
சிவா ஓம் நம சிவாய
நர்த்தனம் தாண்டவம் நாடகம் ஆடும் நாக நாதனே போற்றி
ஹர ஓம் நம சிவாய

Female Chorus:

அதிர்வும் நமசிவாயம் , அசைவும் நமசிவாயம்
இலையும் நமசிவாயம் , நிறைவும் நமசிவாயம்

Male:

ரமண முனிக்கு ரகசியம் சொன்ன ராஜ லிங்கனே போற்றி
சிவா ஓம் நம சிவாய
இமையோர் தலைவன் பதவியும் வழங்கும் ஈச மகேச போற்றி
ஹர ஓம் நம சிவாய

Female Chorus:

கொடையும் நமசிவாயம் , கொண்டாலும் நமசிவாயம்
வாடையும் நமசிவாயம் , தென்றலும் நமசிவாயம்

Male:

நம சிவாய நம சிவாய ஓம் நம சிவாய
நம சிவாய நம சிவாய ஓம் நம சிவாய

————————–

Female Chorus:

நம சிவாய நம சிவாய ஓம் நம சிவாய
நம சிவாய நம சிவாய ஓம் நம சிவாய

Male:

பரணி தீபமாய் தரணியில் ஒளிரும் பரமேஸ்வரனே போற்றி
சிவா ஓம் நம சிவாய
ஹர ஹர என்றால் வர மழை பொழியும் ஆதிளிங்கனே போற்றி
ஹர ஓம் நம சிவாய

Female Chorus:

சித்தியும் நமசிவாயம் , முக்தியும் நமசிவாயம்
பக்தியும் நமசிவாயம் , சக்தியும் நமசிவாயம்

Male:

கார்த்திகை திருநாள் உற்சவம் காணும் தீப சுடரே போற்றி
சிவா ஓம் நம சிவாய
தீர்த்தம் யாவிலும் நீரடிடுவாய் அருணாசலனே போற்றி
ஹர ஓம் நம சிவாய

Female Chorus:

நிலவே நமசிவாயம் , நிஜமே நமசிவாயம்
கலையே நமசிவாயம் , நினைவே நமசிவாயம்

Male:

நம சிவாய நம சிவாய ஓம் நம சிவாய
நம சிவாய நம சிவாய ஓம் நம சிவாய

————————–

Female Chorus:

நம சிவாய நம சிவாய ஓம் நம சிவாய
நம சிவாய நம சிவாய ஓம் நம சிவாய

Male:

சுற்றிட சுற்றிட வெற்றிகள் வழங்கும் சொனாச்சலனே போற்றி
சிவா ஓம் நம சிவாய
பொற்சபை தன்னில் அற்புத நடனம் புரியும் பரனே போற்றி
ஹர ஓம் நம சிவாய

Female Chorus:

லிங்கம் நமசிவாயம் , லீலையும் நமசிவாயம்
கங்கையும் நமசிவாயம் , கருணையும் நமசிவாயம்

Male:

சோனை நதி தீரம் கோயில் கொண்ட அருணாசலனே போற்றி
சிவா ஓம் நம சிவாய
வானவெளி தனை கோபுரம் ஆக்கி மலையில் நிறைந்தாய் போற்றி
ஹர ஓம் நம சிவாய

Female Chorus:

செல்வம் நமசிவாயம் , சேரும் நமசிவாயம்
வில்வம் நமசிவாயம் , வேஷம் நமசிவாயம்

Male:

நம சிவாய நம சிவாய ஓம் நம சிவாய
நம சிவாய நம சிவாய ஓம் நம சிவாய

————————–

Female Chorus:

நம சிவாய நம சிவாய ஓம் நம சிவாய
நம சிவாய நம சிவாய ஓம் நம சிவாய

Male:

ஆதிரை அழகா ஆவுடை மேலே Amarum Thalaiva போற்றி
சிவா ஓம் நம சிவாய
வேதியர் போற்றும் வேஞ்சடை இறைவா வேத பொருளே போற்றி
ஹர ஓம் நம சிவாய

Female Chorus:

முதலும் நமசிவாயம் , முடிவும் நமசிவாயம்
இடையும் நமசிவாயம் , விடையும் நமசிவாயம்

Male:

நாக முடியுடன் யோகம் புரியும் நாகேஸ்வரனே போற்றி
சிவா ஓம் நம சிவாய
மேக நடுவிலே திருநீர் அணியும் அருநேஸ்வரனே போற்றி
ஹர ஓம் நம சிவாய

Female Chorus:

அம்மையும் நமசிவாயம் , அப்பனும் நமசிவாயம்
நன்மையையும் நமசிவாயம் , நாதனும் நமசிவாயம்

Male:

நம சிவாய நம சிவாய ஓம் நம சிவாய
நம சிவாய நம சிவாய ஓம் நம சிவாய

————————–
Female Chorus:

நம சிவாய நம சிவாய ஓம் நம சிவாய
நம சிவாய நம சிவாய ஓம் நம சிவாய

Male:

அடிமுடி இல்லா ஆனந்த வடிவே அண்ணாமலையே போற்றி
சிவா ஓம் நம சிவாய
அம்மை அப்பனை அகிலம் காக்கும் அமுதேஸ்வரனே போற்றி
ஹர ஓம் நம சிவாய

Female Chorus:

அதுவும் நமசிவாயம் , இதுவும் நமசிவாயம்
எதுவும் நமசிவாயம் , எதிலும் நமசிவாயம்

Male:

விடையம் காலை வாகனம் ஏரி விண்ணில் வருவாய் போற்றி
சிவா ஓம் நம சிவாய
வேண்டிய கணமே எண்ணிய கணமே கண்ணில் தெரிவை போற்றி
ஹர ஓம் நம சிவாய

Female Chorus:

சூலம் நமசிவாயம் , சுகமே நமசிவாயம்
நீளம் நமசிவாயம் , நித்தியம் நமசிவாயம்

Male:

நம சிவாய நம சிவாய ஓம் நம சிவாய
நம சிவாய நம சிவாய ஓம் நம சிவாய

————————–

Female Chorus:

நம சிவாய நம சிவாய ஓம் நம சிவாய
நம சிவாய நம சிவாய ஓம் நம சிவாய

Male:

பௌர்ணமி நாளில் பிரைநிலவனியும் மகாதேவனே போற்றி
சிவா ஓம் நம சிவாய
ஔஷத மலையாய் பிணிகள் தீர்க்கும் அருணாச்சலமே போற்றி
ஹர ஓம் நம சிவாய

Female Chorus:

தீபம் நமசிவாயம் , திருவருள் நமசிவாயம்
ரூபம் நமசிவாயம் , ருத்ரம் நமசிவாயம்

Male:

பனி கைலாயம் தீ வடிவாகிய அண்ணாமலையே போற்றி
சிவா ஓம் நம சிவாய
பணிவடிவாகிய தென்னடுடையாய் திருவருலேசா போற்றி
ஹர ஓம் நம சிவாய

Female Chorus:

எங்கும் நமசிவாயம் , எல்லாம் நமசிவாயம்
எழிலும் நமசிவாயம் , என்றும் நமசிவாயம்

Male:

நம சிவாய நம சிவாய ஓம் நம சிவாய
நம சிவாய நம சிவாய ஓம் நம சிவாய

Male And Female Chorus:

நம சிவாய நம சிவாய ஓம் நம சிவாய
நம சிவாய நம சிவாய ஓம் நம சிவாய

நம சிவாய நம சிவாய ஓம் நம சிவாய
நம சிவாய நம சிவாய ஓம் நம சிவாய

________________________________________________________

Nama Sivaya Nama Sivaya Om Nama Sivaya Lyrics in EnglishFemale Chorus:

Nama Sivaya Nama Sivaya Om Nama Sivaya
Nama Sivaya Nama Sivaya Om Nama Sivaya

Female Chorus:

Nama Sivaya Nama Sivaya Om Nama Sivaya
Nama Sivaya Nama Sivaya Om Nama Sivaya

Male:

Hara Hara Sivane Arunachalane Annamalaye Potri
Siva Om Nama Shivaya
Siva Siva Harane Sonachalane Annamalaye Potri
Hara Om Nama Shivaya
 
Female Chorus:

Anale Namashivayam, Azhale Namashivayam
Kanale Namashivayam, Kaatre Namashivayam

Male:

Puliyin Tholai Idaiyil Anindha Punidha Kadale Potri
Siva Om Nama Shivaya
Kaliyin Theemai Yaavum Neekkum, Karunaii Kadale Potri
Hara Om Nama Shivaya

Female Chorus:

Punale Namashivayam, Poruley Namashivayam
Pugazhe Namashivayam, Punidham Namashivayam

Male:

Nama Shivaya Nama Shivaya Om Nama Shivaya
Nama Shivaya Nama Shivaya Om Nama Shivaya

————————–

Female Chorus:

Nama Sivaya Nama Sivaya Om Nama Sivaya
Nama Sivaya Nama Sivaya Om Nama Sivaya

Male:

Shivanaar Gangai Karaiyil Amarndha Seethala Oliye Potri
Shiva Om Nama Shivaya
Thavame Seiyyum Thapovanathil, Jyothi Lingane Potri
Hara Om Nama Shivaya

Female Chorus:

Vedam Namashivayam, Naadham Namashivayam
Bootham Namashivayam, Bodham Namashivayam

Male:

Manipuragamaai Sootchamam Kaattum Arunachalane Potri
Shiva Om Nama Shivaya
Mangala Shivanaai Thangidum Vadive, Senganal Vanna Potri
Hara Om Nama Shivaya

Female Chorus:

Anbe Namasivayam, Aniye Namasivayam
Panbe Namasivayam, Parive Namasivayam

Male:

Nama Shivaya Nama Shivaya Om Nama Shivaya
Nama Shivaya Nama Shivaya Om Nama Shivaya

————————–

Female Chorus:

Nama Sivaya Nama Sivaya Om Nama Sivaya
Nama Sivaya Nama Sivaya Om Nama Sivaya

Male:

Ninaitha Udane Mukthiyai Thandhidum Annamalaye Potri
Shiva Om Nama Shivaya
Nimmadhi Vaazhvinil Niththamum Thandhida Sannidhi Kondaai Potri
Hara Om Nama Shivaya

Female Chorus:

Arule Namasivayam, Azhage Namasivayam
Iruley Namasivayam, Inimai Namasivayam

Male:

Sidhdhar Bhoomiyai Sivalayam Kaattum Annamalaye Potri
Shiva Om Nama Shivaya
Bhakthar Nenjinai Sivamayam Aakkum Sivaperumaane Potri
Hara Om Nama Shivaya

Female Chorus:

Uruvey Namasivayam, Uyire Namasivayam
Aruve Namasivayam, Akilam Namasivayam

Male:

Nama Shivaya Nama Shivaya Om Nama Shivaya
Nama Shivaya Nama Shivaya Om Nama Shivaya

————————–

Female Chorus:

Nama Sivaya Nama Sivaya Om Nama Sivaya
Nama Sivaya Nama Sivaya Om Nama Sivaya

Male:

Annai Umaikku Idamaai Udalil Aalayam Thandhaai Potri
Shiva Om Nama Shivaya
Sonna Vanname Seiyyum Naadhane Sonachalane Potri
Hara Om Nama Shivaya

Female Chorus:

Aadhiyum Namasivayam, Andhamum Namasivayam
Jyothiyum Namasivayam, Sundaram Namasivayam

Male:

Suriyan Chandhiran Ashta Vasukkal Thozhudhidum Naadha Potri
Shiva Om Nama Shivaya
Sundari Unnamulaiyudan Thigazhum Annamalaiye Potri
Hara Om Nama Shivaya

Female Chorus:

Sambuvum Namasivayam, Sadhguru Namasivayam
Ambigai Namasivayam, Aagamam Namasivayam

Male:

Nama Shivaya Nama Shivaya Om Nama Shivaya
Nama Shivaya Nama Shivaya Om Nama Shivaya

————————–

Female Chorus:

Nama Sivaya Nama Sivaya Om Nama Sivaya
Nama Sivaya Nama Sivaya Om Nama Sivaya

Male:

Etta Nilaiyil Nettaai Ezhundha Eka Lingane Potri
Shiva Om Nama Shivaya
Pattra Irundhu Pattrum Evarkkum Paadhai Kaatuvaai Potri
Hara Om Nama Shivaya

Female Chorus:

Kadhirum Namasivayam, Sudarum Namasivayam
Udhirum Namasivayam, Bhuvanam Namasivayam

Male:

Jyothi Pizhambin Sudaril Kanindha Annamalaiye Potri
Shiva Om Nama Shivaya
Aadhi Pizhambil Aalayam Konda Adi Annamalai Potri
Hara Om Nama Shivaya

Female Chorus:

Kulire Namasivayam, Mugilum Namasivayam
Kaniyum Namasivayam, Paruvam Namasivayam

Male:

Nama Shivaya Nama Shivaya Om Nama Shivaya
Nama Shivaya Nama Shivaya Om Nama Shivaya

————————–

Female Chorus:

Nama Sivaya Nama Sivaya Om Nama Sivaya
Nama Sivaya Nama Sivaya Om Nama Sivaya

Male:

Kumaraguruvaana Gugane Panindha Gurulingesa Potri
Shiva Om Nama Shivaya
Imaiyamalai Meedhi Vaasam Puriyum Amaror Arase Potri
Hara Om Nama Shivaya

Female Chorus:

Mannum Namasivayam, Maramum Namasivayam
Vinnum Namasivayam, Vilaivum Namasivayam

Male:

Manimaiyam Aagiya Mandhira Malaiyil Sundaram Aanai Potri
Shiva Om Nama Shivaya
Aniyabharanam Pala Vagai Soodum Arunachalane Potri
Hara Om Nama Shivaya

Female Chorus:

Malaiye Namasivayam, Malare Namasivayam
Silaiye Namasivayam, Sigaram Namasivayam

Male:

Nama Shivaya Nama Shivaya Om Nama Shivaya
Nama Shivaya Nama Shivaya Om Nama Shivaya

————————–

Female Chorus:

Nama Sivaya Nama Sivaya Om Nama Sivaya
Nama Sivaya Nama Sivaya Om Nama Sivaya

Male:

Kambaththilaiyaan Guganai Kannil Padaiththa Shivane Potri
Shiva Om Nama Shivaya
Nambiya Nenjil Nalame Alikkum Naadhabharanaa Potri
Hara Om Nama Shivaya

Female Chorus:

Thiruvey Namasivayam, Thelivey Namasivayam
Karuvey Namasivayam, Kanivey Namasivayam

Male:

Arunai Nagarachigaram Virindha Agni Lingane Potri
Shiva Om Nama Shivaya
Karunaiyai Vaendi Kaaladi Panindhu Saranam Seidhom Potri
Hara Om Nama Shivaya

Female Chorus:

Pennum Namasivayam, Aanum Namasivayam
Ennam Namasivayam, Aegam Namasivayam

Male:

Nama Shivaya Nama Shivaya Om Nama Shivaya
Nama Shivaya Nama Shivaya Om Nama Shivaya

————————–

Female Chorus:

Nama Sivaya Nama Sivaya Om Nama Sivaya
Nama Sivaya Nama Sivaya Om Nama Sivaya

Male:

Moondru Murthigalin Vadivaai Ezhundha Mukkan Arase Potri
Shiva Om Nama Shivaya
Thondri Valarndhu Thulangidum Kadhire Soolanaadhane Potri
Hara Om Nama Shivaya

Female Chorus:

Oliye Namasivayam, Unarve Namasivayam
Veliye Namasivayam, Isaiye Namasivayam

Male:

Mouna Vadivaagi Moganam Kaattum Moorthi Lingane Potri
Shiva Om Nama Shivaya
Nyanam Vazhangi Nargadhi Arulum Nandi Vaagana Potri
Hara Om Nama Shivaya

Female Chorus:

Raagam Namasivayam, Ragasiyam Namasivayam
Yogam Namasivayam, Yaagam Namasivayam

Male:

Nama Shivaya Nama Shivaya Om Nama Shivaya
Nama Shivaya Nama Shivaya Om Nama Shivaya

————————–

Female Chorus:

Nama Sivaya Nama Sivaya Om Nama Sivaya
Nama Sivaya Nama Sivaya Om Nama Sivaya

Male:

Ardhanaariyaai Viththagam Seiyyum Arunachalane Potri
Shiva Om Nama Shivaya
Narthanam Thandavam Naadagam Aadum Naaga Naadhane Potri
Hara Om Nama Shivaya

Female Chorus:

Adhirvum Namasivayam, Asaivum Namasivayam
Ilaiyum Namasivayam, Niraivum Namasivayam

Male:

Ramana Munikku Ragasiyam Sonna Raaja Lingane Potri
Shiva Om Nama Shivaya
Imaiyor Thalaivan Padhaviyum Vazhangum Eesa Magesa Potri
Hara Om Nama Shivaya

Female Chorus:

Kodaiyum Namasivayam, Kondalum Namasivayam
Vaadaiyum Namasivayam, Thendralum Namasivayam

Male:

Nama Shivaya Nama Shivaya Om Nama Shivaya
Nama Shivaya Nama Shivaya Om Nama Shivaya

————————–

Female Chorus:

Nama Sivaya Nama Sivaya Om Nama Sivaya
Nama Sivaya Nama Sivaya Om Nama Sivaya

Male:

Barani Deebamaai Dharaniyil Olirum Parameswaraney Potri
Shiva Om Nama Shivaya
Hara Hara Endraal Vara Mazhai Pozhiyum Aadhilinganey Potri
Hara Om Nama Shivaya

Female Chorus:

Sidhdhiyum Namasivayam, Mukthiyum Namasivayam
Bhakthiyum Namasivayam, Sakthiyum Namasivayam

Male:

Kaarthigai Thirunaal Urchavam Kaanum Deeba Chudare Potri
Shiva Om Nama Shivaya
Theerththam Yaavilum Neeradiduvaai Arunaachalane Potri
Hara Om Nama Shivaya

Female Chorus:

Nilave Namasivayam, Nijame Namasivayam
Kalaiye Namasivayam, Ninaive Namasivayam

Male:

Nama Shivaya Nama Shivaya Om Nama Shivaya
Nama Shivaya Nama Shivaya Om Nama Shivaya

————————–

Female Chorus:

Nama Sivaya Nama Sivaya Om Nama Sivaya
Nama Sivaya Nama Sivaya Om Nama Sivaya

Male:

Suttrida Chuttrida Vettrigal Vazhangum Sonaachalane Potri
Shiva Om Nama Shivaya
Porchabai Dhannil Arpudha Nadanam Puriyum Parane Potri
Hara Om Nama Shivaya

Female Chorus:

Lingam Namasivayam, Leelaiyum Namasivayam
Gangaiyum Namasivayam, Karunaiyum Namasivayam

Male:

Sonai Nadhi Theeram Koyil Konda Arunaachalane Potri
Shiva Om Nama Shivaya
Vaanaveli Dhanai Gopuram Aaki Malaiyil Niraindhaai Potri
Hara Om Nama Shivaya

Female Chorus:

Selvam Namasivayam, Saerum Namasivayam
Vilvam Namasivayam, Vesham Namasivayam

Male:

Nama Shivaya Nama Shivaya Om Nama Shivaya
Nama Shivaya Nama Shivaya Om Nama Shivaya

————————–

Female Chorus:

Nama Sivaya Nama Sivaya Om Nama Sivaya
Nama Sivaya Nama Sivaya Om Nama Sivaya

Male:

Aadhirai Azhaga Aavudai Mele Amarum Thalaiva Potri
Shiva Om Nama Shivaya
Vedhiyar Pottrum Venjadai Iraiva Vedha Porule Potri
Hara Om Nama Shivaya

Female Chorus:

Mudhalum Namasivayam, Mudivum Namasivayam
Idaiyum Namasivayam, Vidaiyum Namasivayam

Male:

Naaga Mudiyudan Yogam Puriyum Naageswarane Potri
Shiva Om Nama Shivaya
Mega Naduvile Thiruneer Aniyum Aruneswarane Potri
Hara Om Nama Shivaya

Female Chorus:

Ammaiyum Namasivayam, Appanum Namasivayam
Nanmaiyum Namasivayam, Naadhanum Namasivayam

Male:

Nama Shivaya Nama Shivaya Om Nama Shivaya
Nama Shivaya Nama Shivaya Om Nama Shivaya

————————–
Female Chorus:

Nama Sivaya Nama Sivaya Om Nama Sivaya
Nama Sivaya Nama Sivaya Om Nama Sivaya

Male:

Adimudi Illa Aanandha Vadive Annamalaiye Potri
Shiva Om Nama Shivaya
Ammai Appanaai Agilam Kaakkum Amudeswarane Potri
Hara Om Nama Shivaya

Female Chorus:

Adhuvum Namasivayam, Idhuvum Namasivayam
Edhuvum Namasivayam, Edhilum Namasivayam

Male:

Vidaiyaam Kaalai Vaaganam Eri Vinnil Varuvaai Potri
Shiva Om Nama Shivaya
Vendiya Kaname Enniya Kaname Kannil Therivaai Potri
Hara Om Nama Shivaya

Female Chorus:

Soolam Namasivayam, Sugame Namasivayam
Neelam Namasivayam, Niththiyam Namasivayam

Male:

Nama Shivaya Nama Shivaya Om Nama Shivaya
Nama Shivaya Nama Shivaya Om Nama Shivaya

————————–

Female Chorus:

Nama Sivaya Nama Sivaya Om Nama Sivaya
Nama Sivaya Nama Sivaya Om Nama Sivaya

Male:

Pournami Naalil Pirainilavaniyum Mahadevane Potri
Shiva Om Nama Shivaya
Oushadha Malaiyaai Pinigal Theerkkum Arunachalame Potri
Hara Om Nama Shivaya

Female Chorus:

Deebam Namasivayam, Thiruvarul Namasivayam
Roobam Namasivayam, Rudhram Namasivayam

Male:

Pani Kailaayam Theevadivaagiya Annamalaiye Potri
Shiva Om Nama Shivaya
Panivadivaagiya Thennadudaiyaai Thiruvarulesa Potri
Hara Om Nama Shivaya

Female Chorus:

Engum Namasivayam, Ellaam Namasivayam
Ezhilum Namasivayam, Endrum Namasivayam

Male:

Nama Shivaya Nama Shivaya Om Nama Shivaya
Nama Shivaya Nama Shivaya Om Nama Shivaya

Male And Female Chorus:

Nama Shivaya Nama Shivaya Om Nama Shivaya
Nama Shivaya Nama Shivaya Om Nama Shivaya

Nama Shivaya Nama Shivaya Om Nama Shivaya
Nama Shivaya Nama Shivaya Om Nama Shivaya

______________________________________________

Post a Comment

0 Comments
Post a Comment (0)
To Top