தினமும் வீட்டில் வழிபட வேண்டிய சிவபெருமானின் 108 போற்றிகள்

1
நமது ஓம் நமசிவாய ஆன்மீக குழுவிலிருந்து தினமும் வீட்டில் வழிபட வேண்டிய சிவபெருமானின் 108 போற்றிகள் பற்றிய பதிவுகள் :

1 ஓம் சிவாய போற்றி
2 ஓம் மஹேஸ்வராய போற்றி
3 ஓம் சம்பவே போற்றி
4 ஓம் பினாகினே போற்றி
5 ஓம் சசிசேகராய போற்றி
6 ஓம் வாம தேவாய போற்றி
7 ஓம் விரூபக்ஷாய போற்றி
8 ஓம் கபர்தினே போற்றி
9 ஓம் நீலலோஹிதாய போற்றி
10 ஓம் சங்கராய போற்றி

11 ஓம் சூலபாணயே போற்றி
12 ஓம் கட்வாங்கினே போற்றி
13 ஓம் விஷ்ணுவல்லபாய போற்றி
14 ஓம் சிபி விஷ்டாய போற்றி
15 ஓம் அம்பிகா நாதாய போற்றி
16 ஓம் ஸ்ரீ கண்டாய போற்றி
17 ஓம் பக்த வத்ஸலாய போற்றி
18 ஓம் பவாய போற்றி
19 ஓம் சர்வாய போற்றி
20 ஓம் திரிலோகேசாய போற்றி

21 ஓம் சிதிகண்டாய போற்றி
22 ஓம் சிவாப்ரியாய போற்றி
23 ஓம் உக்ராய போற்றி
24 ஓம் கபாலினே போற்றி
25 ஓம் காமாரயே போற்றி
26 ஓம் அந்தகாஸுர ஸூதநாய போற்றி
27 ஓம் கங்காதராய போற்றி
28 ஓம் லலாடாக்ஷாய போற்றி
29 ஓம் காலகாளாய போற்றி
30 ஓம் க்ருபாநிதயே போற்றி

31 ஓம் பீமாய போற்றி
32 ஓம் பரசுஹஸ்தாய போற்றி
33 ஓம் ம்ருகபாணயே போற்றி
34 ஓம் ஜடாதராய போற்றி
35 ஓம் கைலாஸவாஸிநே போற்றி
36 ஓம் கவசிநே போற்றி
37 ஓம் கடோராய போற்றி
38 ஓம் திரிபுராந்தகாய போற்றி
39 ஓம் வ்ருஷாங்காய போற்றி
40 ஓம் வ்ருஷபாரூடாய போற்றி

41ஓம் பஸ்மோத்தூளித விக்ரஹாய போற்றி
42 ஓம் ஸாமப்ரியாய போற்றி
43 ஓம் ஸ்வரமயாய போற்றி
44 ஓம் த்ரயீமூர்த்தயே போற்றி
45 ஓம் அநீச்வராய போற்றி
46 ஓம் ஸர்வஜ்ஞாய போற்றி
47 ஓம் பரமாத்மநே போற்றி
48 ஓம் ஸோமஸூர்யாக்நி லோசனாய போற்றி
49 ஓம் ஹவிஷே போற்றி
50 ஓம் யக்ஞ மயாய போற்றி

51 ஓம் ஸோமாய போற்றி
52 ஓம் பஞ்வக்த்ராய போற்றி
53 ஓம் ஸதாசிவாய போற்றி
54 ஓம் விச்வேச்வராய போற்றி
55 ஓம் வீரபத்ராய போற்றி
56 ஓம் கணநாதாய போற்றி
57 ஓம் ப்ரஜாபதயே போற்றி
58 ஓம் ஹிரண்ய ரேதஸே போற்றி
59 ஓம் துர்தர்ஷாய போற்றி
60 ஓம் கிரீசாய போற்றி

61 ஓம் கிரிசாய போற்றி
62 ஓம் அநகாய போற்றி
63 ஓம் புஜங்கபூஷணாய போற்றி
64 ஓம் பர்க்காய போற்றி
65 ஓம் கிரிதன்வநே போற்றி
66 ஓம் கிரிப்ரியாய போற்றி
67 ஓம் க்ருத்தி வாஸஸே போற்றி
68 ஓம் புராராதயே போற்றி
69 ஓம் மகவதே போற்றி
70 ஓம் ப்ரமதாதிபாய போற்றி

71 ஓம் ம்ருத்யுஞ்ஜயாய போற்றி
72 ஓம் ஸூக்ஷ்மதனவே போற்றி
73 ஓம் ஜகத்வ் யாபினே போற்றி
74 ஓம் ஜகத் குரவே போற்றி
75 ஓம் வ்யோமகேசாய போற்றி
76 ஓம் மஹா ஸேன ஜனகயா போற்றி
77 ஓம் சாருவிக்ரமாய போற்றி
78 ஓம் ருத்ராய போற்றி
79 ஓம் பூதபூதயே போற்றி
80 ஓம் ஸ்தாணவே போற்றி

81 ஓம் அஹிர் புதன்யாய போற்றி
82 ஓம் திகம்பராய போற்றி
83 ஓம் அஷ்டமூர்த்தயே போற்றி
84 ஓம் அநேகாத்மநே போற்றி
85 ஓம் ஸாத்விகாய போற்றி
86 ஓம் சுத்த விக்ரஹாய போற்றி
87 ஓம் சாச்வதாய போற்றி
88 ஓம் கண்டபரசவே போற்றி
89 ஓம் அஜாய போற்றி
90 ஓம் பாசவிமோசகாய போற்றி

91 ஓம் ம்ருடாய போற்றி
92 ஓம் பசுபதயே போற்றி
93 ஓம் தேவாய போற்றி
94 ஓம் மஹாதேவாய போற்றி
95 ஓம் அவ்யயாயே போற்றி
96 ஓம் ஹரயே போற்றி
97 ஓம் பூஷதந்தபிதே போற்றி
98 ஓம் அவ்யக்ராய போற்றி
99 ஓம் பகதேத்ரபிதே போற்றி
100 ஓம் தக்ஷாத்வரஹராய போற்றி

101 ஓம் ஹராய போற்றி
102 ஓம் அவ்யக்தாய போற்றி
103 ஓம் ஹஸஸ்ராக்ஷாய போற்றி
104 ஓம் ஸஹஸ்ரபதே போற்றி
105 ஓம் அபவர்க்கப்ரதாய போற்றி
106 ஓம் அனந்தாய போற்றி
107 ஓம் தாரகாய போற்றி
108 ஓம் பரமேஸ்வராய போற்றி

இந்த சிவன் 108 மந்திரம் சொல்வதானால் நினைத்தான் காரியங்கள் நிறைவேறும்.


Post a Comment

1 Comments
Post a Comment
To Top